Wykształcenie

Wywodzę się z poznańskiej szkoły ubezpieczeń

Jestem absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu. W trakcie studiów prawniczych ukończyłem fakultet z prawa ubezpieczeniowego u prof. A. Wąsiewicza. Pracę magisterską „Umowa gwarancji ze szczególnym uwzględnieniem gwarancji bankowej na pierwsze żądanie” obroniłem u prof. A. Kocha.

Ukończyłem także studia podyplomowe z ubezpieczeń gospodarczych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Pracę „Model wynagradzania agenta ubezpieczeniowego” zdałem na ocenę celującą u prof. J. Kufla. Na Uniwersytecie Warszawskim uczęszczałem na studia podyplomowe „Prawo rynku kapitałowego”.

Aktualnie przygotowuję pracę doktorską o umowie kapitałowego ubezpieczenia na życie.

Praca

Rozpatrzyłem 2500 skarg na ubezpieczycieli

Ubezpieczenia to pasja, którą konsekwentnie rozwijam od kilkunastu lat. Ubezpieczenia to także profil mojego wykształcenia i wykonywanej profesji.

Moja kariera zawodowa jest związana z szeroko pojętymi ubezpieczeniami zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Terminowałem jako agent ubezpieczeniowy. Pracowałem w powszechnym towarzystwie emerytalnym oraz w ZUS-ie. Byłem po dwóch stronach ubezpieczeniowej barykady: w centrali zakładu ubezpieczeń life i non-life oraz w organie nadzoru (Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych oraz Komisji Nadzoru Finansowego), a także u Rzecznika Ubezpieczonych.

ZUS i OFE

W powszechnym towarzystwie emerytalnym prowadziłem prelekcje o reformie systemu ubezpieczeń społecznych i wprowadzeniu II filaru kapitałowego – OFE. W referacie ZUS-u – w ramach I filaru repartycyjnego – zajmowałem się rozpatrywaniem wniosków emerytalno-rentowych.

Business - ubezpieczenia life i non-life

Wszedłem w skład zespołu produktowego w nowoutworzonej centrali ubezpieczyciela życiowego. Zajmowałem się redakcją ogólnych warunków ubezpieczeń: term insurance, endowment insurance, unit-linked insurance, ubezpieczeń grupowych z ubezpieczeniami dodatkowymi, w tym chorobowymi. Byłem również zaangażowany w obszar: underwriting, procedur rozpatrywania roszczeń, modelu akwizycyjnego, systemu szkoleń, systemu obsługi IT. Zajmowałem się także obsługą prawną wchodzącego w skład grupy ubezpieczyciela non-life.

Nadzór ubezpieczeniowy i Rzecznik Ubezpieczonych

Z biznesu przeszedłem do struktur państwowych. W organie nadzoru ubezpieczeniowego (Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych oraz Komisji Nadzoru Finansowego) pracowałem przez bez mała dekadę. Rozpatrywałem skargi na ubezpieczycieli życiowych i majątkowych. Analizowałem ogólne warunki ubezpieczeń, regulaminy funduszy oraz inne stosowane w obrocie wzorce umów. Zajmowałem stanowiska i udzielałem opinii prawnych. Wszczynałem postępowania. Wydawałem zalecenia i nakładałem kary finansowe. Zajmowałem się opiniowaniem założeń legislacyjnych i zgłaszaniem postulatów w tym zakresie. Uczestniczyłem w pracach zespołów roboczych przy Ministerstwie Finansów i Ministerstwie Zdrowia. Zostałem oddelegowany do prac w Radzie Rozwoju Rynku Finansowego. Miałem okazję brać udział w pracach podkomisji sejmowej.

Moje zaangażowanie w sprawy konsumenckie, wiedzę i doświadczenie w biznesie oraz w nadzorze ubezpieczeniowym docenił Rzecznik Ubezpieczonych. W ramach podjętej współpracy prowadziłem postępowania skargowe, zajmowałem się analizą o.w.u., przygotowywałem poglądy istotne w sprawach toczących się przed sądami. Byłem zaangażowany w powstanie raportu dotyczącego ubezpieczeń z funduszem kapitałowym oraz poświęconemu zjawisku bancassurance. W trakcie siedmioletniej współpracy z Rzecznikiem Ubezpieczonych rozpatrzyłem blisko 1500 skarg w indywidualnych sprawach ubezpieczeniowych.

Konferencje

Od Helsinek po Zurych. Na trasie Poznań-Warszawa-Kraków

Uczestniczyłem w licznych konferencjach, sympozjach i szkoleniach dotyczących tematyki ubezpieczeniowej. Ważniejsze z nich to:

 • wizyta studyjna w instytucjach fińskiego rynku ubezpieczeniowego i emerytalnego (2000, Helsinki, projekt PHARE)
 • Critical Illness Underwriting Seminar (2000, Warszawa, Munich Re)
 • V Ogólnopolska Konferencja – Przestępczość ubezpieczeniowa (2002, Szczecin)
 • Critical Illness Product Risk Management Seminar (2003, Warszawa, Swiss Re)
 • Problemy nowelizacji przepisów o umowie ubezpieczenia (2005, Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu)
 • konferencja naukowa – Przełom w Ubezpieczeniach. Projekt zmian regulacji prawnej umowy ubezpieczenia (2006, Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu)
 • międzynarodowe sympozjum – Ochrona konsumentów usług ubezpieczeniowych – doświadczenia polskie na tle między-narodowym (2007, Warszawa, Rzecznik Ubezpieczonych oraz Fundacja Edukacji Ubezpieczeniowej)
 • konferencja naukowa – Ubezpieczenia w polskim obszarze rynku europejskiego AD 2007 (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Warszawie)
 • szkolenie dla pracowników UKNF dot. dyrektyw komunikacyjnych, Moduł I-VI (2008, Warszawa, projekt Unii Europejskiej)
 • konferencja – Getting the balance right: risk selection in private insurance (2010, Zurich, Swiss Re)
 • konferencja – Kierunki zmian Kodeksu Cywilnego w zakresie umowy ubezpieczenia (2010, Sejm RP)
 • konferencja – Zadośćuczynienie za uszkodzenie ciała lub uszczerbek na zdrowiu na tle innych systemów prawnych (2011, Warszawa, PIU i Instytut Wymiaru Sprawiedliwości)
 • konferencja naukowa – Ubezpieczenia w państwach europejskich. Zagadnienia ekonomiczno-prawne (2011, Katedra Prawa i Katedra Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie)
 • konferencja – Problematyka abuzywności w ubezpieczeniach na życie (2012, Warszawa, PIU)
 • konferencja – Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym – problemy w praktyce obrotu (2013, Warszawa, Rzecznik Ubezpieczonych oraz Fundacja Edukacji Ubezpieczeniowej)
 • konferencja – O potrzebie uregulowania ubezpieczeń grupowych (2013, Warszawa, Rzecznik Ubezpieczonych oraz Fundacja Edukacji Ubezpieczeniowej)
 • konferencja naukowa – Ubezpieczenia w państwach europejskich. Zagadnienia ekonomiczno-prawne (2013, Katedra Prawa oraz Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie)

Sprawy

Przekonałem Sąd, że mam rację

Wszcząłem 4 postępowania przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie o uznanie postanowień wzorców umów za niedozwolone. Złożone przeze mnie pozwy objęły łącznie 25 klauzul o domniemanej abuzywności. Argumentacja zawarta w pozwach kwestionowała postanowienia o.w.u., które warunkowały dokonanie tzw. wykupu częściowego z rachunku jednostek uczestnictwa od arbitralnej zgody ubezpieczycieli, podważała również ogranczenia czasowe, kwotowe i ilościowe częściowego wykupu. Przedmiotem badania Sądu była także nieprecyzyjna klauzula waloryzyacyjna, kształtująca wysokość opłaty administracyjnej i opłaty za zarządzanie w ubezpieczeniu z u.f.k. W jednym z wzorców umów podważyłem zasadność ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela do formalnego końca umowy ubezpieczenia ze względu na zasadę ekwiwalentrności składki ubezpieczeniowej.

Jako współpracownik Rzecznika Ubezpieczonych wielokrotnie formułowałem pogląd istotny w sprawach sądowych dot. definicji zawału serca, deklaracji ryzyka oraz opłaty likwidacyjnej.

Publikacje

7 artykułów i 2 glosy

Jestem autorem artykułów i publikacji w periodykach naukowych poświęconych umowie ubezpieczenia na życie (deklaracja ryzyka, zmiana ogólnych warunków ubezpieczenia na życie, niezapłacenie składki w terminie, wykupu ubezpieczenia), a także glos do wyroków SOKiK-u dot. wartości wykupu oraz opłaty likwidacyjnej. Artykuły o charakterze publicystycznym ukazywały się także w dziennikach ogólnopolskich.

 • Deklaracja ryzyka w umowie ubezpieczenia na życie, Forum Dyskusyjne Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, z. 6/2006
 • Zmiana ogólnych warunków ubezpieczenia w trakcie trwania umowy ubezpieczenia na życie (art. 384[1] k.c.), w: A. Koch (red.): Umowa ubezpieczenia – aktualne problemy prawne. Materiały z Konferencji Naukowej UAM, Bydgoszcz-Poznań 2005
 • Odstąpienie od umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zawartej na odległość. Aksjologiczne podstawy argumentacji, Rozprawy Ubezpieczeniowe z. 1/2009
 • Niezapłacenie składki ubezpieczeniowej w terminie, Prawo Asekuracyjne nr 4/2009
 • Wykup ubezpieczenia. Wybrane zagadnienia z praktyki ubezpieczeniowej, Prawo Asekuracyjne nr 3/2010
 • Glosa do wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 16 czerwca 2008 r. (XVII AmC 111/07), dotyczącego określenia wartość wykupu jako procentu rezerwy matematycznej, Prawo Asekuracyjne nr 1/2012
 • Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 14 maja 2010 r., dotyczącego wysokości opłaty likwidacyjnej, Rozprawy Ubezpieczeniowe z. 2/2012
 • Ubezpieczenia - uprawnione wnioski w raporcie (Rzeczpospolita z 13 lutego 2013 r.)
 • Bancassurance. Polisa na kredyt (Rzeczpospolita z 30 marca 2013 r.)Raporty

2 raporty o ubezpieczeniach

Jestem współtwórcą raportu Rzecznika Ubezpieczonych z grudnia 2012 r. „Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym". W raporcie zostały poddanie analizie prawno-ekonomicznej ubezpieczeniowe produkty inwestycyjne i ubezpieczeniowe produkty strukturyzowane, w tym ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym powiązanym z indeksem, oferowane przez banki i pośredników finansowych w ramach umowy grupowego ubezpieczenia na życie. Główne tezy raportu dotyczące istoty produktu, ryzyka inwestycyjnego, wyceny aktywów, indeksu, opłaty za zarządzanie i opłaty likwidacyjnej, zostały powtórzone w artykule „Ubezpieczenia - uprawnione wnioski w raporcie" (Rzeczpospolita z 13 lutego 2013 r.)

Istotny był też mój wkład do aneksu z listopada 2012 do raportu Rzecznika Ubezpieczonych z 2007 r. „Podstawowe problemy bancassurance w Polsce", opisującego nieprawidłowości w zawieraniu przez banki umów ubezpieczenia na życie, zabezpieczających kredyt lub pożyczkę. Zasadnicze przejawy mis-sellingu zostały opisane przeze mnie w artykule „Bancassurance. Polisa na kredyt" (Rzeczpospolita z 30 marca 2013 r.).

Wykłady

9 wystąpień publicznych

W ramach programu CEDUR (Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku), jako pracownik Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego prowadziłem seminaria w 8 blokach tematycznych z zakresu klauzul abuzywnych, deklaracji ryzyka, ubezpieczeń grupowych i bancassurance. Jako ekspert Rzecznika Ubezpieczonych wystąpiłem na konferencji „Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym – problemy w praktyce obrotu". Wystąpienia kierowane do przedstawicieli instytucji rynku ubezpie-czeniowego poruszały następujące zagadnienia:

 • Klauzule abuzywne – seminarium przeznaczone dla Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumentów
 • Ogólne warunki ubezpieczeń – seminarium przeznaczone dla Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumentów
 • Dokumentacja prawna i obowiązki informacyjne w zakresie produktów strukturyzowanych i ubezpieczeń z ubezpiecze-niowym funduszem kapitałowym
 • Rekomendacja Związku Banków Polskich dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi. Analiza prawna
 • Bancassurance. Wybrane aspekty prawne
 • Ubezpieczenie typu bancassurance. Kodeks etyki i dobre praktyki na rynku bancassurance
 • Ubezpieczenie na rzecz więcej niż jednego ubezpieczonego. Modele, próba charakterystyki
 • Deklaracja ryzyka (art. 815 k.c.) w ubezpieczeniach jednostkowych i ubezpieczeniach grupowych
 • Problemy ekonomiczne wynikające z analizy umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Media

Pojawiłem się w prasie i radio

Raport Rzecznika Ubezpieczonych o ubezpieczeniach na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym wywołał spore poruszenie na rynku, o czym donosiła prasa ogólnopolska oraz dzienniki branżowe:

 • Gazeta Wyborcza z 11.12.2012 - Miażdżący raport o polisach inwestycyjnych
 • Dziennik Ubezpieczeniowy z 11.12.2012 - Rzecznik Ubezpieczonych uderza w rynek struktur UFK
 • Gazeta Ubezpieczeniowa z 19.02.2013 - Burza wokół polis z funduszem kapitałowym
 • Radio PIN, audycja z 19.02.2013 - Poliso-lokaty. Sposób na większy zysk i ominięcie podatku Belki, czy kosztowny błąd, do którego namawiają uprzejmi „doradcy"?


Blog

blog.prawoubezpieczeniowe.pl – nowy portal o ubezpieczeniach

„blog.prawoubezpieczeniowe.pl” – to nowy, autorski pomysł na portal o prawie ubezpieczeniowym. Ma on stanowić nie tylko platformę wymiany myśli, ale także kompendium wiedzy o umowie ubezpieczenia, w tym o umowie ubezpieczenia na życie we wszelkich jej odmianach produktowych. Będzie można tam znaleźć kazusy, analizy ogólnych warunków ubezpieczenia, glosy do wyroków. Nie zabraknie także artykułów i komentarzy do przepisów prawa. Wszystko interaktywne, wszystko w pełni responsywne – na laptop, tablet i smartfon.

Doradztwo

Dla Was … stworzyłem zespół

Zaangażowany, profesjonalny zespół prawników wyspecjalizowanych w ubezpieczeniach na życie. Współpracujemy z matematykami i aktuariuszami. Specjalistami od rachunkowości i inwestycji kapitałowych. Underwriterami i lekarzami różnych dziedzin.

Znamy się na ubezpieczeniach indywidualnych, grupowych i pracowniczych. Na ubezpieczeniach ochronnych i wypadkowych. Ubezpieczeniach zdrowotnych. Produktach oszczędnościowych, inwestycyjnych i strukturyzowanych. Ubezpieczeniach stanowiących zabezpieczenie kredytu lub pożyczki. Bancassurance.

Dochodzimy roszczeń o wypłatę świadczeń. Tworzymy strategie procesowe. Wszczynamy postępowania sądowe. Unieważniamy umowy ubezpieczenia. Doradzamy, opiniujemy i analizujemy. Prowadzimy due diligence. Tworzymy produkty ubezpieczeniowe. Redagujemy wzorce umów.

Jesteśmy na: www.kamen-law.com

Kontakt

Twój adres e-mail: Treść wiadomości: